Bibliatanulmány blog (Joe Rus)

Ige melletti KÖVETKEZETESSÉG,

vagy az Igével szembeni MEGALKUVÁS,

illetve az azzal szembehelyezkedő LÁZADÁS

 

 

 

Bár az Igehely párkapcsolati vonatkozású lesz, még sem ezzel a témával fogunk foglalkozni – bár az ebben foglalt elsődleges mondanivalót sem árt újra és újra körbejárni, de most ennek a kérdésnek a taglalását mellőzni fogjuk; azaz a felemás házassági iga problémakörének a kezelése most teljesen mellőzve lesz, mégha ma is ugyanolyan aktuális, valami most fontosabb megtárgyalandó miatt, mely az alábbi:

 

Ige melletti KÖVETKEZETESSÉG,

vagy az Igével szembeni MEGALKUVÁS,

illetve az azzal szembehelyezkedő LÁZADÁS

 

Az ezzel kapcsolatos Igehelyünk pedig a következő:

 

Ezsdrás9.rész:1 – 10.rész:18a

  • Minekutána ezek elvégeződének, jövének hozzám a főemberek, mondván: Izráel népe és a papok és a Léviták nem különíték el magokat e tartományok népeitől, s miképen pedig azoknak, a Kananeusoknak, Hitteusoknak, Perizeusoknak, Jebuzeusoknak, Ammonitáknak, Moábitáknak, Égyiptomiaknak és Emoreusoknak útálatos vétke szerint el kellett volna,Mert ezek leányai közül vettek vala feleséget magoknak és fiaiknak, és megelegyedett a szent mag e tartományok népeivel; és pedig a fejedelmek és főemberek valának elsők e bűnben.

 

A nagy kérdés, hogy mit tesz ilyenkor egy szolgálattevő, ha a gyülekezetben az Igével szembeni szembefordulást lát? Azt mondja tán, hogy „változnak az idők, változnunk kell nekünk is, alkalmazkodva a kor viszonyaihoz?” Ha ez például a modern technikai vívmányok kihasználását jelenti az Evangélium javára, semmi baj, sőt – de ha különböző ideológiákkal kapcsolatos kiegyezésről beszélünk, az elfogadhatatlan, ugyanis az Ige nem változik; így például, példának okáért, ha az Ige azt mondja, hogy nem létezik „g.e.n.d.e.r” Egyház, akkor az nem létezik (legalábbis előtte, akármennyire is erősködnek ezzel kapcsolatban az emberek – persze, szeretjük ezeket az embereket is, s ezért hirdetjük az ezzel kapcsolatos isteni Igazságokat, hogy ők is képben, s nem képmutatásban legyenek). Vagy tán azt mondja, hogy „nálunk a többség dönt, a mi közösségünkben demokrácia van?” Csakhogy az a helyzet bibliailag, hogy az ige demokratikus, emberi többség által vezetett gyülekezetmodellt nem ismer, csak teokratikusat, azaz, az egy isten által vezetettet. Magyarul, ilyen helyzetekben egy vezető csak egyet tehet – azt, amit a folytatásban is olvasunk; vagyis, közös bűnelrendezésre felhívva a gyülekezetet:

 

  • Mihelyt e dolgot meghallottam, megszaggatám alsó- és felső ruhámat, s téptem fejem hajszálait és szakállamat, és veszteg ültem.És hozzám gyűlének mindnyájan, a kik reszketve gondoltak Izráel Istenének beszédeire azoknak vétke miatt, a kik a fogságból megjöttek vala; és én veszteg ülök vala mind az estvéli áldozatig.Az estvéli áldozatkor pedig felkeltem sanyargatásomból, megszaggatván alsó- és felső ruhámat; és térdeimre esvén, kiterjesztém kezeimet az Úrhoz, az én Istenemhez.És mondék: Én Istenem, szégyenlem és átallom felemelni, én Istenem az én orczámat te hozzád, mert a mi álnokságaink felülhaladtak fejünk fölött és a mi vétkeink mind az égig nevekedtek!A mi atyáink napjaitól fogva nagy vétekben vagyunk mi mind e mai napig, és a mi álnokságainkért adattunk vala mi, a királyaink és a mi papjaink a földi királyok kezébe, fegyver által rabságra és ragadományra és orczapirulásra, a mint ez a mai nap is van.És most nem sok ideje, hogy az Úr, a mi Istenünk rajtunk könyörült, hogy hagyjon minékünk maradékot, és hogy adjon nékünk egy szeget az ő szent helyén, hogy így megvilágosítsa szemeinket a mi Istenünk, s hogy megelevenítsen bennünket egy kissé a mi szolgaságunkban.Mert szolgák vagyunk mi, de szolgaságunkban nem hagyott el minket a mi Istenünk, hanem hozzánk fordítá irgalmasságát Persiának királyai előtt, hogy megelevenítene bennünket, hogy felemelhessük a mi Istenünk házát s megépíthessük annak romjait, és hogy adjon nékünk bátorságos lakást Júdában és Jeruzsálemben.És most mit mondjunk, óh mi Istenünk, mindezek után? Azt, hogy mi mégis elhagytuk parancsolataidat,A melyeket parancsoltál szolgáid, a próféták által, mondván: A föld, melyre bementek, hogy bírjátok azt, tisztátalan föld, a tartományok népeinek tisztátalansága miatt, útálatosságaik miatt, melyekkel betölték azt egyik végétől a másikig tisztátalanságukban;Annakokáért leányaitokat ne adjátok az ő fiaiknak és az ő leányaikat ne vegyétek fiaitoknak, és nem keressétek barátságukat, sem javokat soha, hogy megerősödjetek és éljetek e föld javaival, és örökségképen adhassátok azt fiaitoknak mindörökké.Mindazok után pedig, a mik reánk jövének gonosz cselekedeteinkért és nagy vétkünkért, hiszen te, mi Istenünk, jobban kedveztél nékünk, sem mint bűneink miatt érdemeltünk volna, s adád nékünk e maradékot.Hát megrontjuk-é ismét parancsolataidat s összeházasodunk-é ez útálatos népekkel? Nem fogsz-é haragudni reánk mindaddig, míg megemésztetünk, hogy sem maradékunk, sem hírmondónk ne legyen?Oh Uram, Izráel Istene! igaz vagy te, mert meghagytál minket, maradék gyanánt, mint e mai nap bizonyítja. Ímé előtted vagyunk vétkünkben, és nem állhatunk meg előtted e miatt!És mikor imádkozék Ezsdrás és vallást tőn, sírva és földre borulva az Isten háza előtt, sereglének ő hozzá Izráelből igen nagy gyülekezetben férfiak és asszonyok és gyermekek, mert síra a nép is sokat és keservesen.És szóla Sekhánia, Jéhielnek fia, az Élám fiai közül, és monda Ezsdrásnak: Mi vétkeztünk a mi Istenünk ellen, hogy idegen feleségeket vettünk magunknak e föld népei közül: mindazáltal van reménysége Izráelnek, mind e mellett is!Vessünk ugyanis frigyet a mi Istenünkkel, hogy elbocsátjuk mindazon asszonyokat és a tőlük szülötteket az én Uramnak és azoknak akaratja szerint, a kik reszketve gondolnak a mi Istenünk parancsolatára, és a törvény szerint cselekedjünk!Kelj fel! mert reád néz e dolog, s mi veled leszünk: légy erős és láss hozzá!

 

S most jön az a rész, hogy a gyülekezet mit tesz – hogy következetesek lesznek-e ők is, mint a vezetőik, vagy inkább a megalkuvást választják, ami a lázadás gyökere. Igen, előbb azt néztük meg, hogy a vezetők is megteszik-e ezt, vagyis a választást az Ige melletti következetesség mellett, vagy az azzal szembeni megalkuvás között – most viszont a gyülekezeten a sor, hogy ugyanezt eldöntse önmagával kapcsolatban, amint azt lentebb is láthatod:

 

  • Fölkele annakokáért Ezsdrás és megesketé a papoknak, a Lévitáknak és az egész Izráelnek fejedelmeit, hogy e beszéd szerint fognak cselekedni; és megesküvének.És fölkele Ezsdrás az Isten háza elől, és elméne Jóhanánnak, Eliásib fiának szobájához s bemenvén abba, kenyeret nem evék, sem vizet nem ivék, mert gyászol vala a rabságból hazajöttek vétke miatt.És meghirdeték Júdában és Jeruzsálemben mindazoknak, a kik a rabságból hazajöttek, hogy Jeruzsálembe gyűljenek;Valaki pedig el nem jön harmadnapra, a fejedelmek és vének tanácsa szerint, adassék minden vagyona a templomnak, és ő maga vettessék ki a rabságból hazajötteknek gyülekezetéből.Összegyűlének azért Júdának és Benjáminnak minden férfiai harmadnapra Jeruzsálembe a kilenczedik hóban, e hó huszadik napján, és leüle az egész nép az Isten házának piaczán, aggódván e dolog és az esőzések miatt.Ekkor fölkele Ezsdrás, a pap, és monda nékik: Ti vétkeztetek, hogy idegen feleségeket vettetek magatoknak, hogy ezzel is többítenétek Izráel vétkét;Annakokáért tegyetek vallást az Úr előtt, atyáitoknak Istene előtt, és cselekedjetek az ő akaratja szerint, elkülönítvén magatokat e föld népeitől és az idegen feleségektől.És felele az egész gyülekezet, és monda felszóval: Ekképen a te beszéded szerint kell minékünk cselekednünk!De e nép igen sok és az esős idő miatt kivül nem állhatunk; annak felette ez nem egy, sem nem két napi munka, mert sokan vagyunk, a kik vétkeztünk e dologban;Hadd álljanak hát elő fejedelmeink, az egész gyülekezeté, és mindenki, a ki idegen feleséget vett magának, városonként jőjjön elő bizonyos időben s velök a városoknak vénei és birái, hogy elfordítsuk magunkról a mi Istenünknek e dolog miatt való búsulásának haragját!Csak Jónathán, az Asáhel fia és Jahzéja, a Tikva fia állának fel ez ellen és Mésullám és Sabbethai, a Léviták támogaták őket.És cselekedének ekképen azok, a kik a rabságól hazajöttek; és választa magának Ezsdrás, a pap férfiakat, a családfőket, családjuk szerint, s mindnyájok nevei feljegyeztettek. És összeülének a tizedik hó első napján, hogy nyomozzák e dolgot;És bevégezék azt mindazon férfiakra nézve, a kik idegen feleséget vettek vala magoknak, az első hónak első napjáig.Találtatának pedig a papok fiai közül a kik idegen feleségeket vettek vala magoknak…

 

S itt egy lista következik – ez pedig azt jelenti, hogy Isten mindent tud rólad, minden jó és rossz döntésedet; ez pedig azt (jelenti), hogy nekünk ennek fényében kell megélnünk minden napunkat az Úr előtt, nehogy úgy találtassunk majd később előtte, mint néhányan a fentebbi emberkék közül (lásd alább):

 

Csak Jónathán, az Asáhel fia

és Jahzéja, a Tikva fia állának fel ez ellen

 

Tehát, a kérdés az, mi hozzánk elsősorban vezetőkhöz, hogy mit teszünk, ha a gyülekezetben gáz van, s az robbanással fenyeget? Már csak a robbanás tüzét próbáljuk oltogatni, majd a romokat összekapargatva, vagy már előtte kiszellőztetjük a gázt az ablakon, megjavítva azt, amit meg kell?

 

 

ÁMEN (az utóbbira)?

Szerző: Joe Rus | 2018. május 16.