Bibliatanulmány blog (Joe Rus)

Laodíceai „ébredés” (a hamisított ébredés)

 

A „Hármasságok tanulmánya”,

illetve a „Hamis szellemek működése az Egyházban?”

című Igetanulmányok gondolatmenetéhez kapcsolódóan

 

 

 

Alapige – Jer. 23,13

A Samariabeli prófétákban is bolondságot láttam: a Baál nevében prófétáltak, és elcsalták az én népemet, az Izráelt.

 

Döbbenetes Ige e fenti – sajnos, az egész Egyháztörténelmet is (és nem csak az Izraelét), újra és újra felbukkanva átitatta ez a valóság (természetesen kivétel, akit nem). A legdöbbenetesebb az egészben az, hogy sok hívő, és szolgáló ezt észre sem veszi, hogy rajtuk keresztül, vagy irányukban ez működik – nem, mivel több megnyilvánulási formája van, amelyeket az alábbiakban fogunk átvanni.

 

Az első >>> gonosz szellemek igaz szellemek (sőt, még a Szent Szellem) képében (is) fognak tetszelegni – a Katolikus Egyházban ez a szentek imádatában nyilvánul meg például. A mi esetünkben, akik nem imádunk szenteket, ez például különböző hamis angyali megjelenésekben, vagy hamis „Szent Szellem”-i megnyilvánulásokban nyilvánulhat meg, akik onnan ismerhetőek fel (többek között), hogy nem a teljes Igazságot fogják hirdetni, pusztán csak (nem is rész-, hanem) fél-Igazságokat – magyarul, hamis tanításokban, és megnyilvánulásokban fognak „jeleskedni – egyik elsődleges céljuk például, hogy elbagatellizálják a megtérés, és a megszentelődés fontosságát (ezekről bővebben olvashatsz a fenti Igetanulmányokban), és inkább egyéb pótcselekedetekre tegyenek hangsúlyt, mely közül néhány az alábbi Igében is látható:

 

1 Tim. 4,1 és 3

A Szellem pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén. (…) A kik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, a kik megismerték az igazságot.

 

Nézzük csak ezt a két példát – először a házasságot:

Ha valakinek, aki nem rendelkezik az isteni cölibátus ajándékával, megtiltják, hogy bármikor is megházasodjon, arra kárhoztatják, hogy előbb-utóbb az ilyen jellegű felfakadó szükségei miatt elbukjon – ennek a valóságát az alábbi Igék írják le (mely igaz azért a férfiakkal kapcsolatban is):

 

1 Tim. 5,11-12 és 14-15

A fiatalabb özvegyasszonyokat pedig mellőzd; mert ha gerjedeznek Krisztus ellenére, férjhez akarnak menni: Ezeknek ítélete megvan, mivelhogy az első hitet megvetették. (…) Akarom tehát, hogy a fiatalabbak férjhez menjenek, gyermekeket szűljenek, háztartást vigyenek, és semminemű alkalmat se adjanak az ellenségnek a szidalmazásra. Mert némelyek már elhajlottak a Sátánhoz.

 

Tehát…

 

1 Kor. 7,9

… ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek: mert jobb házasságban élni, mint égni.

 

Az Ördög viszont azt akarja, hogy minél többen elbukjanak – a középkorban sokan buktak el ezen ördögi hazugság miatt, aki…

 

Ján. 8,44b

… emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

 

Ezért…

 

1 Ján. 4,1a

Szeretteim, ne higyjetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, ha Istentől vannak-é;

 

2 Kor. 11,14b

… hisz maga a Sátán (…) átváltoztatja magát világosság angyalává.

 

No, de nézzük a másik dolgot – az étkezés:

Hamis vallási felfogások >>> „ha így teszel, jó pont, ha úgy teszel, rossz pont”, olyannyira tömérdek szabályrendszerben, hogy sokan már követni sem bírják, s ezért nem is követik, hanem feladják – no, ez az akarata az Ördögnek, hogy ne a szeretet-cselekedetek motiváljanak téged az Istennel való közösségben, és az Ő Igazságában való járásban, mely szeretet-erő erővel tudna feltölteni téged, hogy erőről erőre juss Őbenne, és az Ő Igazságában, hanem a félelem, hogy vajon hol szúrod el legközelebb a sok ezer szabály közül. Nézzünk csak erre egy példát:

 

Róm. 14,2

Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehetik; a hitben erőtelen pedig zöldséget eszik.

 

De nem ez a lényeg, hisz…

 

1 Kor. 6,13a és 17

·         Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli.

 

A lényeg a következő (néhány sorral tovább olvasva e fenti Igét), hogy…

 

·         A ki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele.

 

Magyarul, szellemi intim kapcsolat az Úrral – igen, mert az Isten szerelme az, amelyben, és amely által erőssé tudsz válni. Mint fentebb láthattad, a szabályrendszeres „hit” hitben erőtelenné tesz, ezért az Isten akarata feléd a következő – ez pedig nem ezer szabály lesz, pusztán csak három „pont” (ha már ilyet kell mondanunk, hogy nem kicsit, hanem nagyon, oldani tudjam benned a feszültséget):

 

Gal. 5,6

… Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a (1.) szeretet által (2.) munkálkodó (3.) hit.

 

…amelyben tehát vannak cselekedetek, csakhogy ezeket nem a félelem motiválja, hanem az Isten szeretetében való bízás, és hit, az én viszont-szeretetemmel visszacsatolva az Úr felé – ez pedig nem az erőtlenség miatti félelem, hanem az Isten erejébe való belekapaszkodás:

 

Róm. 13,10b és 9a

Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet. (…) Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanubizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe:

 

Azzal, hogy egy szabályrendszerben bízz az Isten segítő jósága helyett, ezzel az a célja az Ördögnek, hogy továbbra is erőtlenségben, azaz a bűnben tartson téged, illetve téged oda újra visszavezessen – magyarul, ne higgy a hamis tanításoknak, bármennyire is Igeinek tűnik. Ugyanis, vagy valóban igei, vagy csak annak tűnik – a hamis ébredések mindig ezen utóbbira alapoznak. Pl. a teljes Igazságok helyett fél-Igazságokra – no, de ott vannak még a hamis, vagy a hamisított „Szent Szellem”-i mozgások is. Figyelj, ha valaki mindig csak a kenetről beszél, és Jézusról alig, és még az Isten beszéde is háttérbe szorul miatta, ott azért én (egy idő után mindenképp) feltenném a kérdést, hogy vajon (még mindig) a Szent Szellem cselekszik-e – Isten Igéje ugyanis a következőket mondja a Szent Szellemmel, és az Ő munkájával kapcsolatban, hogy…

 

Ján. 16,13-14

De mikor eljő amaz, az igazságnak Szelleme, (1.) elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az  (2.) engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

 

Bizony, nehezen tudom a Szent Szellemről elhinni azt, hogy Ő az Ő megnyilatkozásaival felborítaná például az Istendicsőítés menetét, úgy, hogy az teljesen leállna – ugyanezt természetesen az Ige hirdetésével kapcsolatban…

 

1Kor. 14,33a (MBT fordítás)

Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene.

 

Más az, amikor imádkoznak az emberekért, de akkor is érdemes megvizsgálni a szellemeket, hisz ha valakinek sokkal fontosabbá válik a Szent Szellemtől való megittasosodás, mint minden más fontos „dolog” is még az Úrban, akkor előbb-utóbb kétségessé válik, hogy vajon (még mindig) a Szent Szellemmel van-e betöltekezve – s már csak azért is fontos megvizsgálni a szellemeket, hisz nem minden betöltekezési megnyilvánulás a Szent Szellem produktuma. Ugyanis mit mond az Ige?

 

Róm. 14,17

Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm.

 

Tehát, nem csak öröm, hanem, és főleg, Igazság is – az Igazság pedig nem fél-Igazság. Ha pedig az Igazság nem fél-Igazság, akkor a mi Igazságnak való odaszánásunknak sem lehet félutas politikája – nem mondhatjuk tehát, hogy „de hát szánjuk oda magunkat még jobban, szánjuk oda magunkat nagyon az Úrnak!” Vajon miért? Erre válasz a következő Ige lesz – azért, mert ezt csak teljesen, vagy sehogy sem lehet:

 

5 Móz. 6,4-5

Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.

 

Ugyanis…

 

2 Pét. 2,20-21

Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotjuk gonoszabbá lett az elsőnél. Mert jobb volna rájok nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól.

 

Tehát, vigyázz, milyen szellemekre és tanításokra hallgatsz – ugyanis az igaz és a hamis ébredés mindig „együtt jár” (természetesen csak időben – és lásd az aláhúzást, csak a szellemileg alvók között), ha az alábbi Igét jobban megnézed:

 

Mát. 13,24a

Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, a ki az ő földébe jó magot vetett; De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége és konkolyt vete a búza közé, és elméne. Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszék a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig monda nékik: Valamely ellenség cselekedte azt.

 

 Vigyázzunk hát, hogy milyen szellemi megnyilvánulásoknak és tanításoknak adunk helyet a gyülekezetben – ami tehát, nem Igazság, és szentség-központú, és totál nem Istent magasztalja fel, hanem az embereket, vagy a rendetlenség istenét, aki az Ördög, attól el kell fordulni, az alábbi Igazság alapján:

 

1 Thess. 5,19-23

·         (1.) A Szellemet meg ne oltsátok. (2.) A prófétálást meg ne vessétek,

 

DE !!! >>>

 

·         Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!

 

SŐT !!! >>>…már…

 

·         Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek!

 

Vagyis, már attól is, amit nem tudsz 100 %-ban beazonosítani, hogy az Úrtól van-e, vagy sem – figyelj, erre az Igére való tekintettel az Úr nem fog megharagudni, ha óvatos vagy, és nem fogja azt mondani neked, hogy örök kárhozat számodra, amiért szembe merészeltél szállni az Ő mozgásával. A folytatás pedig mit mond? Azt, hogy ne csak a szellemi mozgásokat figyeld, hanem figyelj oda az életed odaszánására is – és itt is a teljes odaszánásról olvasunk:

 

·         Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

 

I.A testedet (1.) szakítsd el a bűntől (mely a tested Istennek való odaszánásának az egyik fele), (2.) helyezd bele magadat az Ő Igazságának a megcselekvésébe, és (3.) ne felejtkezz el az Úrnak való szolgálatról sem (mely bizony időnként fizikai erőnlétet is megkíván).

 

II.Lelkedben ne csak érzelmi szinten vágyd, és szeresd az Urat (főleg, ne csak akkor, amikor fizikailag is viszontérzed Tőle), hanem vágyd akarati szinten is) – magyarul, akarj lépni is. Azaz…

 

Jak. 4,8a

Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.

 

Miért? Azért, mert ezek nélkül nem fog menni a szellemi odaszánása, mivel…

 

Gal. 5,17

… a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.

 

Ezért fontos mindhárom részed együttes és teljes odaszánása, hogy ne csak a szellemed, hanem a lelked és a tested is az Úr dolgai után törekedjen.

 

No, milyen ébredést akarsz magadnak? Csak a testnek, és a léleknek örömöt adót, s egyben a bűneidben meghagyót? Vagy az igazit, amely kiemel testies és lelkies önmagadból, és belehelyez Krisztusba téged? Válasszátok az utóbbit – az igazi öröm csak az ilyen ébredés következtében jön. Ezzel kapcsolatban lásd az alábbi történetet, melyben a…

 

Nehem. 8,7b-12

… Léviták pedig magyarázzák vala a népnek a törvényt, s a nép a maga helyén áll vala. Olvasának pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, s azután magyarázának, és a nép megérté az olvasottakat. Ekkor Nehémiás, a király helytartója és Ezsdrás, a pap, az írástudó és a Léviták, a kik magyaráznak vala a népnek, így szólának az egész néphez: E nap szent az Úrnak, a ti Isteneteknek, ne keseregjetek és ne sírjatok, mert sír vala az egész nép, mikor a törvény beszédeit hallá. És ő mondá nékik: Menjetek, egyetek kövért és igyatok édest és küldjetek belőle részt annak, a kinek semmi nem készíttetett, mert szent e nap a mi Urunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségtek. A Léviták is csendesíték vala az egész népet, mondván: Hallgassatok, mert e nap szent és ne bánkódjatok! Elméne azért mind az egész nép enni és inni és részt küldeni és szerezni nagy vígasságot, mert megértették a beszédeket, a melyekre őket tanították vala.

 

 

Ámen és ámen!

Szerző: Joe Rus | 2017. szeptember 12.