Bibliatanulmány blog (Joe Rus)

Hamis szellemek működése az Egyházban?

Bizarr elgondolás, de, sajnos, nagyon is valóságos!

 

(A „Hármasságok tanulmánya” című Igetanulmány

mondanivalójához kapcsolódóan)

 

 

 

Alapige – 2 Móz. 30,9a

Ne áldozzatok (…) idegen füstölőszerekkel, se égőáldozattal, se ételáldozattal;

 

Bár e fenti figyelmeztetés egyértelmű, de ahogy ez annak idején Izraelben fel-felbukkant, úgy bukkan elő ma is az Egyházban szintén – hatásuk pedig, sajnos, döbbenetesen sokak életét folyásolja be…

 

2 Kor. 11,13-14

Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, a kik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává.

 

A legrosszabb ebben az, hogy ez nem mindig ál- Isten emberein keresztül valósul meg, hanem olyan keresztény (?) szolgálókon keresztül, akik korábban nagyon is ismerték az Isten útjait (vagy még részben ma is ismerik) – sajnos, az alábbi nem csak az Ószövetségben történt meg, hanem, sajnos, megtörténik ma is, szintén sajnos, nagyon sokszor:

 

1 Kir. 22,21-22 (röviden a továbbiak szellemi háttere)

Akkor előjőve egy szellem, (…) és monda: (…) Kimegyek és hazug szellem leszek minden ő (azaz Akháb) prófétáinak szájában.

 

Ezek után pedig már hiába…

 

1 Kir. 22,5-6

·         … monda Josafát az Izráel királyának: Kérdezősködjél még ma az Úr beszéde után.

 

…aki…

 

·         …összegyűjté (…) a prófétákat, közel négyszáz férfiút, és monda nékik: Elmenjek-é Rámoth Gileád ellen hadba, vagy elhagyjam? És mondának: Menj fel; mert az Úr kezébe adja azt a királynak.

 

…ugyanis ennek semmi köze sem volta a valósághoz – ez a hamis békesség üzenete volt, nem az Istennel való megbékélésé. Ez egyébként jellemző a hamis prófétákra, és a hamis próféciákra – a hamis szellemek sohasem igeit hirdetnek, s tanítanak, hanem csak maximum csak igeinek tűnőt. E kettő között az a különbség, hogy az igei egy másik Igével közvetlenül megmagyarázható, megtámogatható, míg az igeinek tűnőt maximum csak közvetve lehet egy másik Igével, szintén maximum csak, körbemagyarázni – ez annyit jelent, hogy ama kiragadott Ige maximum csak kisebb-nagyobb csűrcsavarás után képes csak megmagyarázni ama dolgot.

 

Bizony, tehát, eme előbbi Ige gondolatvilága az egyik jellemzője a meghamisított Evangéliumnak, és a hazug szellemi kijelentéseknek – azaz, „nincs gáz, hisz csak egy gyarló ember vagy, akinek isten megérti a gyarlóságát.” Ezt én is elhiszem, igaz, egy kis kiegészítéssel – vagyis, Isten, az Atya, azért küldte el Jézust, és, a Szent Szellemet, illetve az Ő beszédét, hogy ezen a gyarlóságon hittel (de csak HITTEL – melyet ugye Jakab szerint a hit cselekedetei bizonyítanak) felül tudjunk emelkedni. Nagyon fontos, hogy ma, amikor a Kegyelem Evangéliuma hirdettetik, hogy leleplezzük a hamis- kegyelem evangéliumát – erről a hamisítványról Istennek az alábbi a véleménye:

 

Jer. 23,16-17

Ezt mondja a Seregek Ura: Ne hallgassátok azoknak a prófétáknak szavait, a kik néktek prófétálnak, elbolondítanak titeket: az ő szívöknek látását szólják, nem az Úr szájából valót. Szüntelen ezt mondják azoknak, a kik megvetnek engem: Azt mondta az Úr: Békességetek lesz néktek és mindenkinek, a ki az ő szívének

keménysége szerint jár; ezt mondák: Nem jő ti reátok veszedelem!

 

Miért mondják ezt? Azért, mert részekre szabdalták az Isten beszédét – s ha az Isten Beszéde már nem úgy hangzik, mint annak hangzania kell valójában, az már nem az, csak utánzat egy nem-létező Istenről.

 

Nézzünk csak egy példát – a Szentháromság Istent az alábbi Ige a következőképpen írja le:

 

2 Kor. 13,13

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Szellemnek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

 

Tudjuk, hogy ez az Ige lefesti a teljes evangéliumot, mégy így, röviden is – látjuk benne az Atya szeretetét, a Fiúban megjelent kegyelmét, majd a Szent Szellem által a szívünkben megvalósított üdvösségét. Látjuk, hogyha ezt külön bontanánk, nem működne egymás nélkül – hisz az Atya szerethetett volna bennünket, de attól mi még elkárhoztunk volna a Krisztusban megjelent kegyelem nélkül. Krisztus kegyelmébe pedig nem tudnánk belehatolni örökérvényű módon a Szent Szellem segítsége nélkül – bizony, sokan, akik ezt a Szent Szellem segítsége nélkül akarják elérni, hanyan feladták már egy idő után. No, ezért nem mindegy, hogy milyen evangéliumban hiszünk – a hamis evangélium nem más, mint varázslás. Ha pedig valaki hamisított evangéliumot hirdet, az varázsol, és igéző szellemet szabadít rá az őt hallgatókra – lásd mindezt az alábbi Igékben

 

Jer. 14,14

És monda az Úr nékem: Hazugságot prófétálnak a próféták az én nevemben; nem küldtem őket, nem parancsoltam nékik, nem is beszéltem velök; hazug látomást, VARÁZSLÁST, hiábavalóságot és szívbeli csalárdságot jövendölnek néktek.

 

Nem véletlen, hogy Pál is így kiált fel az egyik gyülekezettel kapcsolatban, hogy…

 

Gal. 3,1a

Óh balgatag Galátziabeliek, kicsoda ígézett meg titeket,

 

(igézett = elvarázsolt)

 

…hogy…

 

Gal. 1,6b-9

…ily hamar más evangyéliomra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen.

 

Tehát, itt nem azt mondja, mint máshol, hogy…

 

1 Kor. 13,12

Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.

 

…ugyanis a hamisított evangélium az nem egy csak részben látott, hanem egy teljesen máshogy magyarázott „evangélium” – nézzük hát, hogyan magyarázza ez a hamis szellem ezt a fenti, a Szent háromsággal kapcsolatos Igét. Először is darabjaira szedi – majd miután darabjaira szedte, elkezdi külön-külön magyarázni. Lássuk hát – először az Atya szeretetét:

 

-        Ezzel a kis részlettel, az Isten szeretetének a túlmagyarázásával azt akarja ez a szellem beadni az embereknek, hogy mindegy, hogy ki hogyan él, előbb-utóbb mindenki úgyis a Mennybe megy – s ha azt hiszed, hogy ezt csak a Katolikusok hiszik (lásd: a Purgatóriumban való hit), akkor nagyon tévedsz. Tévedsz, ugyanis ezt az evangéliumi keresztények is képesek elhinni – „óh, ő is elmondta egykor a megtérő imát, még ha ma már nem is olyan komolyan gondolja ezt az egészet”; vagy például lásd a szolgáltra való felkenetés egyik buktatóját:

 

Mát. 7,22-23 és 21

·         Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?                     >>>               És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

 

…ugyanis…

 

·         Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

 

No, de lássuk a második pontot – Krisztus kegyelme:

 

-        Van, akik úgy tartják, akik túlhangsúlyozzák a kegyelem szerepét, hogy nekünk nem kell tenni semmit, mert majd Isten az, aki mindent meg fog tenni értünk az ő kegyelméből – „még csak ne is emlegessük a bűnt, mert az törvénykezés lenne”, mondják. Ez viszont egy irtó veszélyes tanítás – ugyanis, ha ez így lenne, akkor nem mondaná a következőt az alábbi Újszövetségi Ige:

 

Fil. 2,12b-13

·         … félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;

 

S figyeld csak – e hitbeli kilépés után mondja ezen Ige folytatásában az Isten Beszéde azt, hogy…

 

·         Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.

 

Magyarul, ha nem teszed oda magadat hitben, a hitedet a hit cselekedetei által megmutatva, akkor nem várhatod, hogy Isten ereje majd a hitetlenkedésedre rászáll – azaz, hogyha csak mindig a gyarlóságodat hangoztatod, előbb-utóbb azzal is fogsz meghalni.

 

S végezetül lássuk a harmadik pontot – a Szent Szellem közössége:

 

-        Sokan csak erre vevők – mármint erre:

 

Róm. 14,17

Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem (…) és Szent Szellem által való öröm.

 

De ez így nem teljes – ez az Igazság csak így teljes, hogy...

 

Róm. 14,17

Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm.

 

Azaz, Igazság az Atya által, aki minden parancsolatoknak atyja; békesség Krisztus keresztje által – s igen, csak ezen az úton keresztül beszélhetünk csak arról, hogy szabadon és tisztán élvezhessük a Szent Szellem közösségét.

 

Bizony, Isten nem rész-odaszánást vár el tőlünk, hanem teljeset – de ezt a hamis odaszentelés-tanítás szintén

külön veszi. Miről tanít az Ige? Lássuk:

 

Márk. 12,30

Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.

 

…s nem az 1.A, az 1.B, az 1.C vagy az 1.D parancsolat, hanem így egyben az első Istennel kapcsolatos nagy parancsolat – magyarul, vesd bele az Istennel való kapcsolatodba mind a szellemedet (mely a te nem fizikai kötődésű szíved), a lelkedet (melynek az elme is része – így együtt tehát, az érzelmeidet, az értelmedet, és az akaratodat), illetve a testedet (azaz, a fizikai karizmodat, s még sorolhatnánk). Az már nagy gáz, ha itt is szerteszéjjel bontjuk a dolgokat – ugyanis részodaszánásból maximum csak vallásosság, vallásosko-dás, illetve szektásság lesz. A vallásosság, a vallásoskodás az, amikor csak a test és/vagy a lélek erejét akarjuk bevetni, hátha sikerül a parancsolatokat betölteni, és Istent szeretni – viszont csak a szellem bevetése sok esetben viszi el az embert a szektásságig. Miért? Azért, mert az állítólagos Istennel (?) való megtapasztalásokat nem elsősorban az Igére építi, hanem szellemi kijelentésekre – csakhogy vigyázz, ugyanis nem minden…

 

Jak. 3,15

… bölcsesség (…) felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.

 

…bölcselkedés is van – ezért hát…

 

1 Ján. 4,1

Szeretteim, ne higyjetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.

 

A legfőbb vizsga pedig az Ige – hogyha egy szellem tanítása nem egyezik az Igével, hanem maximum csak úgy tűnik, mintha igen, de még sem, az nem a Szent Szellem. Ezért én mindenkit óva intenék attól, hogy csak az érzésire alapozzon – azaz, hogy érzi-e a kenetet, vagy sem; illetve lépten-nyomon, minden bokor mögött szinte csak démoni nyomásokat tapasztal – ez inkább rögeszme, s nem a tudomány beszéde. Ha egy szolgálat, vagy egy hívő élet nem az Igére alapszik, hanem szinte állandóan csak a szellemi megtapasztalásokat szajkózza, vigyázz – megvizsgálatlanul nem biztos, hogy a Szent szellemmel fogsz minden esetben találkozni. Magyarul, ha inkább nyitott vagy a kenet hívására, és a szüntelen démonűzésre, anélkül, hogy az Igére építenél, és az életedet inkább odaszánnád, mint azt pusztán csak démonkergetéssel próbálnád megtisztítani, garantálom, hogy még egy év múlva is lehet, hogy ugyanazzal fogsz küzdeni, mint most.

 

No, de nézzünk még egy példát a hamis prófétákkal és szellemekkel kapcsolatban – lássuk:

 

1 Kir. 22,24

Akkor odalépett Sédékiás, a Kénaána fia, és arczul csapván Mikeást, monda: Hogyan? Eltávozott volna én tőlem az Úrnak Szelleme, hogy csak néked szólana?

 

Ugye, itt a hamis próféta fel volt háborodva Jeremiásra, hogy le merte hamis prófétázni őt – de ez is megmutatja már az igaz és a hamis próféta közti különbséget. Íme:

 

-        Az igaz próféta határozott, a hamis viszont erőszakos – mindkettő erőt alkalmaz, csak míg egyik az Igazság általi bátorságot, addig a másik a varázslás erejét.

-        S ez (is, többek között) a különbség a Szent Szellem, és a hamis szellemek között – Isten Szelleme nem erőszakos, ezért az Istentől kapott szabad akaratod miatt kontrollálhatod is a mozgását:

 

1Kor. 14,32-33 (MBT fordítás)

A prófétákban lévő szellem pedig alárendeli magát a prófétáknak. Mert Isten nem a zűrzavarnak,

hanem a békességnek Istene. Mint ahogyan ez a szentek valamennyi gyülekezetében történik,

 

Tehát, Isten a békesség Istene, e tekintetben is – magyarul, ha nem akarod hallani az Ő szavát, Ő nem kényszerít. Magyarul, ha egy ember, vagy egy gyülekezet nem akar megújulni, vagy helyreállni, azt Isten tiszteletben fogja tartani – azaz, ha Isten nem tör erőszakkal egyetlenegy gyülekezetre sem, te sem teheted. Nem mondhatod, hogy te aztán tudod a tutit – inkább imádkozz a testvéreidért, hogy megváltoztassák a gondolkodásukat, és készek legyenek a változásra. Egyet viszont sohase tégy – ne légy erőszakos. Ugyanis...

 

Jak. 1,20

Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja.

 

E témában lásd még a…

 

„Karizmatikus varázslás”

 

…és a…

 

„Ki az, aki irányít? …és hogyan irányít?”

 

…című Igetanulmányokat.

 

 

Ámen és ámen!

Szerző: Joe Rus | 2017. szeptember 9.