Bibliatanulmány blog (Joe Rus)

Kizárásos alapon

 

 

 

Az előző részben, mely a félreértések helyretételéről szólt, elhangzott egy Ige, amellyel kapcsolatban úgy érzem, hogy újra írnom kell, hogy további esetleges félreértéseket, már azok felmerülése előtt, kezelni tudjunk. Íme, amaz Ige:

 

Mát. 5,29-30

Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.

 

Előfordulhat, hogy (majdnem) egy teljes gyülekezetet, vagy felekezetet bedarál maga alá az Ördög? Igen – lásd ezzel kapcsolatban Izrael nem egyszeri nagyon-nagy bukásait. Nagyon erőteljes figyelmeztetés ezért az alábbi Ige ezzel a helyzettel kapcsolatban is, hogy ne engedje meg senki, hogy Istenen kívül más is uralkodjon az életén – természetesen, az Isten által a gyülekezetek élére kihelyezett pásztorok, ha mindvégig engedelmesek az Istennek, nem fognak ilyet tenni; ha viszont nem így tesznek, és elkezdenek uralkodni az emberek életén, akkor nagyon is el kell gondolkoznunk a fentebbi Igén, melynek súlyát az alábbi Ige is megerősít – íme:

 

2 Kor. 11,19-20

Hisz okosak lévén, örömest eltűritek az eszteleneket. Mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki felfal, ha valaki megfog, ha valaki felfuvalkodik, ha valaki arczul ver titeket.

 

Természetesen, e gondolatokkal szemben érvelhetnél a Hegyi Beszéddel, hogy mi mindent kell eltűrnie egy hívőnek, de ne légy naiv, az alábbi Ige nem e fentiről szól, amikor egyesek kifejezetten Isten népe ellen áskálódnak – íme:

 

Mát. 5,39

Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is.

 

Továbbá érvelhetnél az alábbival – íme:

 

1 Kor. 12,21-23

Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem. Sőt sokkal inkább, a melyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek: És a melyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és a melyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek;

 

De figyelj csak, ez sem arról szól, hogy az áskálódókat nem távolíthatod el a gyülekezetből, hanem arról, hogy Krisztusban legyünk egyek – igen, legyünk egyek, de nem az áskálódókkal; nem nekik tiszteletet adva, nem őket megbecsülve – ugyanis, akkor a fentebb említett okosság akkor nem is okosság, hanem csak okoskodás; mondhatni, leuralás, varázslás – igenis varázslás, hisz ezen áskálódó emberek által igenis el vagytok varázsolva, hogy visszatérjünk az alaptémánkhoz; no, ezért kell a gyülekezet életéből ezeket az embereket eltávolítani – tehát, ne értsd félre az előbb említett Igeszakaszt sem, s ezért ezt megnézzük teljes terjedelmében is; íme:

 

1 Kor. 12

A szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, a mint vitettetek, a néma bálványokhoz. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, a ki Istennek Szelleme által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Szellem által. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a Szellemnek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Szellem által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Szellem szerint; Egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Szellem által; Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig szellemeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása; De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja. Mert a miképen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is. Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Szellemmel itattattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért? És ha a fül ezt mondaná: mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért? Ha az egész test szem, hol a hallás? ha az egész hallás, hol a szaglás? Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, a mint akarta. Ha pedig az egész egy tag volna hol volna a test? Így azonban sok tag van ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem. Sőt sokkal inkább, a melyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek: És a melyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és a melyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek; A melyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségök. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván, Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit. Avagy mindnyájan apostolok-é? Vagy mindnyájan próféták-é? Avagy mindnyájan tanítók-é? Vagy mindnyájan csodatévő erők-é? Avagy mindnyájoknak van-é gyógyításra való ajándéka? Vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é? Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. És ezenfelül még egy kiváltképen való útat mutatok néktek.

 

Látod, ez az Igerész a szellemi és a szolgálati ajándékok sokszínűségéről beszél, s nem az áskálódók megtűréséről – illetve a végén utal egy hasznosabb ajándékra, mindezen közül a leghasznosabbra, de erről már a következő rész szólna, melynek valaki a „Szeretet Himnusza” címet adta; s ez az a himnusz, amelyet a legalapvetőbben kell ismerned, s cselekedtek szintjén is fújnod, még a magyar Himnusztól is jobban – no, ez az, amelyet az áskálódók nem nagyon szoktak, erre nem, hanem inkább csak az előzőekre alapozva; no, de nézd csak, mit mond erre az Isten Igéje – íme, s itt a hamis szót ne csak a tanítások hamisságával kapcsolatban értsd, hanem a cselekedetek tekintetében is; tehát:

 

Mát. 7,15--23

Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

 

S ezt a figyelmeztetést ezeknek az embereknek is nagyon komolyan kell venni, ha nem csak beszélni akarnak az életről, hanem élni is benne, de legfőképp általa – ezzel kapcsolatban Jézus után Pál is komolyan figyelmeztet; olvassuk csak – íme, mely szerint…

 

1 Kor. 4,19

… elmegyek hamarosan hozzátok, ha az Úr akarándja; és megismerem a felfuvalkodottaknak nem a beszédjét, hanem az erejét.

 

…s ne gondoljuk, hogy ez az erő csak szellemi erő – az előbbi nagy idézet után, mely 1 Kor. 12, láthattuk, hogy a szellemi erőn túl van más isteni erő is; ez pedig a 13. rész szerint (olvasd ott részletesen!) a szeretet (melybe beletartozik az engedelmesség is) – s ha ez nincs, akkor ez a tanulmány első részében olvasottak szerint varázslás. No, ezért is nem mindegy, hogy megtűrjük-e ezeket az embereket a gyülekezetben, ha nem akarnak a varázslásaikból, a leuraló magatartásukból megtérni – kizárásuk ezért a gyülekezetet védi; illetve még a kívűlvalókat is, akik addig a varázslás okozta megbotránkoztatás miatt nem tudtak bejönni a gyülekezetbe – illetve azokat is, akik pedig ugyane miatt elmentek. Remélem, sikerült átláthatóvá tenni ezt a nehéz témát.

 

 

ÁMEN!

Szerző: Joe Rus | 2017. szeptember 2.