Bibliatanulmány blog (Joe Rus)

Szeretettel köszöntelek blogomon!

 

(s előljáróban már most elnézést kérek az ezen az ezen ingyenes weboldalon a webszolgálató által közzétett nem minden esetben feltétlenül ideillő reklámokért - ezeket a webszolgáltató helyezi ki a weboldalra, a weblap ingyenességéért cserében)

 

Nevem „Joe Rus” (azaz, Rusznyák József), a Szeretet Hídja Teljes Evangéliumi Keresztény Egyháznak* (*: link a "további elérhetőségeim" nevű aloldalon) vagyok az egyik presbitere

 

- jelen blog a korábbi években írt Bibliatanulmányaimat tartalmazza…

 

(három nagy tematikus téma kivételével /persze, néhány odapasszoló Bibliatanulmány azért bekeveredett ide is, hisz a tanulmányok válogatása utólag történt a Windows keresőjével, így tartalmaz keresési hibaszázalékot is/, melyek a "további elérhetőségeim" nevű aloldalon lesznek elérhetőek - ezen témák és blogok a következőek:

 

>>> Utolsó Idők Blog <<<

 

>>> Keresztény Párkapcsolat Blog <<<

 

>>> Bibliai Pénzkezelés Blog <<<)

 

…mely (mármint jelen blog Bibliatanulmányai) a felső linksorból lesznek elérhetőek

 

(figyelem, maga a blogjegyzék is több aloldalból áll, de továbbléphetsz az oldalak alján -

 

/ !!! ÚJ !!! –––> / illetve a felső linksorban találsz egy linket "Hiperlinkelt tartalom (egyben)" néven, ahol további információkat találhatsz egy tömörebb tartalomjegyzékről, amely egy oldalon tartalmazza az összes /több száz/ Bibliatanulmány elérhetőségét, mivel a blogjegyzék ezeket több mint 100X5-ös csoportosításban közli), pluszban a "Néhány belső altémakör", illetve a "További...altémakörök" menűcímeken pedig 10-es csoportosításokban 16 válogatott altémakörrel (a sok közül - így továbbiak még várhatóak, hisz ez a 16 még nem fedi le az öszes Bibliatanulmányt);

 

ezen Bibliatanulmányaimat még elérheted a "további elérhetőségeim" nevű aloldalon található linkeken keresztül is mely egyrészről a két fő weboldalamra mutat, melyek egy több mint 200, illetve közel 100 aloldalas keresztény linkcentrumok, ahová szintén szeretettel várlak Benneteket, illetve a további blogjaimra, weboldalaimra is

 

( !!! de ÚJDONSÁGként létrehoztam ezen az oldalon is, a felső menűsorból elérhetően, 7 darab aloldalban, a tanulmányok tartalomjegyzékét, hogy ne csak a központi weboldalamon legyen ez elérhető - de, sajnos, mivel egy aloldalra nem volt beilleszthető az eddigi több száz Bibliatanulmány elérhetősége egyben, így százas csoportosításokban közlöm ezt veletek; az első hatban a korábban megírtakat találhatod, nagyjából ABC-csoportosításban, míg a hetedikben a legújabbakat, felkerülésük sorrendjében !!! ).

 

Röviden rólam:

 

1991 nyarán, 19 évesen tértem meg, akkoriban rocker és UFÓ-s háttérből (erről a témáról majd bővebben a "további elérhetőségeim" nevű aloldalon elérhető, az utolsó idős blogomon, vagy az ezzel a témával foglalkozó új, második tematikus weboldalamon), majd bemerítkezésem után elég hamar bekerültem a dicsőítés szolgálatába – az elkövetkezendő időkben szolgáltam még imacsoport vezetésben, és teremberendezői szolgálatban is. Jelenleg az Igeszolgálat a fő szolgálati területem a különböző helyi gyülekezeteinkben

 

- tehát, aggodalomra semmi ok, jelen Bibliatanulmányaim mindegyikét áttanulmányozta és megvizsgálta egyházunk vezető pásztora.


2001 tavaszától vagyok házas...   ...de erről majd egy másik blogomban, mely a keresztény párválasztásról, jegyességről, házasságról és intimitásról szól, melyet szintén a "további elérhetőségeim" nevű aloldalon érhetsz el

 

- minden további elérhetőségemet is ott találhatod;

úgymint további blogok, weboldalak, Youtube-csatorna, Facebook-csoportok, különböző ajánlók, stb.

 

Áldott olvasgatást kívánok számotokra, a jelenleg elérhető több mint 600 Bibliatanulmány között – mihelyt újak születnek, azokat is közzéteszem blogomon, ezért az újabb blogbejegyzések tekintetében kérlek térj vissza időnként, vagy a frissítések tekintetében lásd még az "Elérhetőség - kapcsolatfelvétel" menűpontot;

 

de addig is álljon itt a legfőbb Bibliatanulmány mindegyik között, melynek címe a következő:


AZ EVANGÉLIUMRÓL RÖVIDEN,

 

mindazok számára,

akik még nem ismerik a mi Szabadítónkat,

 

aki a TE személyes Szabadítod is

 

Kedves Olvasó!

 

Néhány Igével szeretnélek buzdítani Téged, az Isten szeretete által, az Ő kegyelme és gondviselése felé, hogy megismerhesd Őt, aki az Ő életét adta értünk, aki az Ő halála által fizetett, amely a mi bűneink büntetése volt rajta, helyettünk, hogy ezáltal megtapasztalhassuk Isten nagyon mély szeretetét, amelyről Pál is beszél az Efézusi levélben:
 

Efézus 3,19
„És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét... "

 

...és...
 

Efézus 3,18
„ ...megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, "

 

Dávid király is hasonlóképpen buzdít a Zsoltárokban:
 

Zsoltár 34,9
„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki ő benne bízik. "

 

S ki ez az Úr, aki ennyire szeret minket? A Fiát értünk feláldozó Atyaisten, illetve az értünk Önmagát feláldozó Krisztus, ahogy az alábbi Igében is olvashatjuk:
 

János 3,16
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. "

 

Jézus az Atyaisten szeretetének bemutatására lett elhívva. Ő ezért jött el, hogy az alábbit cselekedje mivelünk:
 

Lukács 4,18-19
„Az Úrnak Szelleme van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat, Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. "

 

Hogyan végezte el ezt az Úr? Hogyan mutatta be Isten szeretetét?
 

Apostolok cselekedetei 10,38
„A názáreti Jézust, mint kéné fel őt az Isten Szent Szellemmel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele. "

 

De hogyan fejezte ki felénk ezt a legmélyebben?
 

Ézsaiás. 53,5
„És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. "

 

Hogyan ragadható meg ez a szeretet? Beszéljen erről nekünk Jézus, aki mindezeket elvégezte!
 

Máté 4,17
„Ettől fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa."

 

Most lehet, azt kérded: „de hogyan térhetek meg (mivel látom megnyilvánulni felém az Isten szeretetét)?"
 

Róma 10,8-11
„De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, a melyet mi hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül.”

 

Valóban, ha így teszel, sohasem fogsz megszégyenülni az Úrban. De miért? Pont az Ő szeretete miatt.
 

l János 3,1
„Lássátok milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk!..."

 

Ez a szeretet pedig ilyen erős:
 

Róma 8,35 és 38-39
„Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendök, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban."

 

Kívánod ezt a szeretetet? Ha Igen, kérlek, mond el az Úrnak hangosan ezt az imát, s ha ezt megtetted, bízhatsz az Ő szeretetében. Ebben az ámulatba ejtő szeretetben:
 

Zsoltár 8,5
„Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá? "

 

Az ima:

 

„Mennyei Atyám!

 

Köszönöm Neked Jézust, aki azért adtál, hogy megismerhessük a Te minden értelmet felülhaladó szeretetedet. Azt a mérték nélküli szeretetet, amely képes a bűnös embernek megbocsátani.

 

Én bevallom előtted, hogy bűnös vagyok, és méltó lennék a Te jogos ítéletedre. De köszönöm, hogy az engem vádló iratot a keresztre szegezted Jézussal együtt, akin az én bűneimnek büntetése volt rajta. S köszönöm, hogy rajta volt, hisz ezáltal nyerhetek most új életet. Kérlek, bocsásd meg bűneimet! Bocsásd meg mindet, akár Isten, akár ember ellen követtem is el azokat, és kérlek, hogy Jézus értem kiontott vérével moss tisztára most engemet, hogy élhessek, örökké élhessek, örökké élhessek veled.

 

Most hálás a szívem, és köszönöm Neked, hogy megbocsátottad az én bűneimet, s hogy Krisztus eljöveteléig - mert vissza fog jönni értünk - bevégzed bennem a Te munkádat teljesen, mert Te ezt elhatároztad, és meg is cselekszed.

 

Köszönöm, és légy áldott! A Jézus Krisztus nevében imádkoztam!

 

Ámen és ámen!"

 

Ha elmondtad ezt az imát, Krisztust hívtad be ezáltal az életedbe, hogy legyen életed ura. Ez után arra a lépésre buzdítalak, hogy keresd mindazok közösségét, akik ugyanúgy szeretik Krisztust, mint ahogy most már te is. Ez által, az ő segítségük által, növekedni tudsz majd az új életedben, s hitedben.

 

Légy te is áldott, az Úr Jézus nevében, sok szeretettel!

 

Ámen és ámen!